Sunday, August 3, 2008

BEDOK

Aso
Aso ang akong nakita
Nga nilagbas sa nagpundok nga mga kahoy
Nagpadulong pahitaas
Pahitaas ngadto sa mga panganod
Panganod nga naglagitom sa kasubo
Kasubo nga daw nagka-itom matag gutlo
Matag gutlo nagkabaga ang mga aso
Aso nga gikan sa daub sa kasingkasing sa Bedok
Kasingkasing sa Bedok nga dili bout mamatay
Bisan giunsa na pagtusaktusak sa mga kasakit
Kasakit nga maoy hinagiban sa labing limbongan nga kaaway.


Bedok : silent k ang paglitok ani; lugar sa Singapura nga lubnganan
sa mga lumad nga mga Boyanese.
Pundok : silent k ang paglitok ani; Pundokanan sa mga taga-Boyan.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura