Sunday, May 18, 2008

PANGLIMA ENAM TAUPAN

The Vikings of Asia laid claim to being the true lords of the eastern seas.
-James Francis Warren

Gikumotkumot sa daw puthawng kamot
Ang iyang batong kasingkasing
Nga nadugmok sama sa uga nga pulbora
Dihang gitadlas sa iyang hunahuna
Ang lanao nga daw bildo sa katin-aw
Ang panagway sa katahum sa iyang mga pinangga
Og gibuak ang iyang panagway
Sa kristal nga lusok nga gihimugso sa iyang mga mata
Natagak sa talad dayong kabuak
Unya nikurog ang garay nga gikusukusu sa mga balod
Og dayong katay-og sa iyang pagbati
Sa dihang iyang gihandum ang pagbitay
Sama sa mga iro ubos sa gihilantang adlaw
Sa mga unod og bukog nga sama sa anaa kaniya
Nga mga biktima sa manlupigong kusog
Sa kalibotang nagtuyok sa uyok sa diyalektika
Og nisurok ang iyang dugo
Dayong siga sa iyang pulang mga mata

Samtang sa ulohan sa garay maaninaw
Ang itom nga utot sa puthawng makina
Iyang gilili ginamit ang bronse nga teleskopyo og iyang nakita
Ang sakayang naglawig nagkadoul sa pantalan sa Bangsapura
Puno sa mga pasaherong bulawan ang mga buhok
Og puno sa kalipay og hudyaka sa panagway sa kolonyalismo
Og niseyagit si panglima : NACOOODA!

Nitubag ang makabungog nga tingog sa drum
Dinoyugan sa pangusmo sa mga pana, mandau og kampilan
Og sa mga hait nga siyaget sa mga bangis nga mga ginsakupan
Og nibutho usab ang hanging habagat
Og nasamin sa dagat ang tumang kahadlok
Nga ang mga balod daw nagkurogkurog
Gitigbas sa kalisang sa hinagiban sa kabangis
Ang mga nakasaksi sa paggimaw sa panagway
Sa mangtas nga niambak dayong balitok
Og nilupad dayong tugpa sa ulohan sa garay ang kusog sa Iranun
Og nibundak ang unos sa dugoong mga pulong.

No comments:

About Me

My photo
bisaya nga nitugpa sa singapura